Alanya has a long history. In any case, the place already occurs in history in the first century of our era. The western beach of Alanya was then gifted by the Roman Mark Antony to his beloved Cleopatra VII. Legend has it that Cleopatra would have bathed here daily at the time. The beach is still known today as Cleopatra Beach.

There have also been finds in the vicinity of Alanya showing that there was already settlement in prehistoric times and finds that show that there would have been permanent settlements at this location in the Bronze Age.

 

 

Alanya kent een lange historie. Zo komt de plek in ieder geval al in de eerste eeuw van onze jaartelling voor in de geschiedenis. Het westelijke strand van Alanya werd toen door de Romein Marcus Antonius aan zijn geliefde Cleopatra VII cadeau gedaan. Volgens de overlevering zou Cleopatra hier destijds dagelijks gebaad hebben. Het strand is tegenwoordig nog steeds bekend onder de naam Cleopatrastrand.

Er zijn ook vondsten in de buurt van Alanya gedaan waaruit blijkt dat er in de prehistorie al sprake was van bewoning en vondsten die aantonen dat er in de bronstijd sprake geweest zou zijn van vaste nederzettingen op deze locatie.

The thirteenth century Alanya Castle (Turkish: Alanya Kalesi or İç Kula) is built on a hill. This makes the castle of Alanya about two hundred meters above the rest of the city. The castle is characterized by a kilometer-long wall with turrets in various places. The walls and watchtowers served as protection against attacks from pirates and other looters, among others.
In this period Alanya was increasingly a logistically important place. Alanya was one of the trading places on the important sea routes between the Middle East and Europe. When the Europeans developed new trade routes around Africa in the sixteenth century, the importance of Alanya as a trading city declined rapidly.
Within the walls of the castle a small town had been built with a Byzantine church, small buildings, bath houses and a large open space where people could live as a nomad. From the castle you have a phenomenal view over the city, the coast and the harbor. You have to pay an entrance fee to visit the walled inner part of the castle of Alanya.

The Red Tower (Kızıl Kule) is seen as the symbol of the city of Alanya. It was built in 1225-1226 by the Seljuks at the beginning of the harbor. The client was sultan Ala ad-Din Kay Qubadh I. The octagonal tower is made of red bricks and has a height of 33 meters. The color of the bricks gave the tower its name. The Red Tower used to be an important element in Alanya’s defenses. Today, the tower houses a modest ethnographic museum.

 

 

 

Het dertiende eeuws kasteel van Alanya (Turks:Alanya Kalesi of İç Kula)is gebouwd op een heuvel. Hierdoor prijkt de burcht van Alanya zo’n ruim tweehonderd meter boven de rest van de stad uit. De burcht kenmerkt zich door een kilometers lange muur met op verschillende plaatsen torentjes. De muren en uitkijktorens diende als bescherming tegen aanvallen van onder andere piraten en andere plunderaars.
In deze periode was Alanya in toenemende mate een logistiek belangrijke plaats. Alanya was één van de handelsplaatsen op de belangrijke zeeroutes tussen het Midden Oosten en Europa. Toen de Europeanen in de zestiende eeuw nieuwe handelsroutes ontwikkelden die om Afrika heen liepen, nam de importantie van Alanya als handelsstad snel af.
Binnen de muren van de burcht was een kleine stad opgebouwd met een Byzantijnse kerk, kleine gebouwen, badhuizen en een grote open ruimte waar men als nomade kon leven. Vanaf de burcht heb je een fenomenaal zicht over de stad, de kust en de haven. Voor het bezichtigen van het ommuurde binnendeel van de burcht van Alanya moet je entreegeld betalen.

De Rode Toren (Kızıl Kule) wordt gezien als hét symbool van de stad Alanya. Het is in 1225-1226 gebouwd door de Seltsjoeken aan het begin van de haven. Opdrachtgever was sultan Ala ad-Din Kay Qubadh I. De achthoekige toren is opgebouwd uit rode bakstenen en heeft een hoogte van 33 meter. De kleur van de bakstenen hebben de toren haar naam gegeven. Vroeger was de Rode Toren een belangrijk element binnen de verdedigingswerken van Alanya. Tegenwoordig is er een bescheiden etnografisch museum in de toren gevestigd..

The trip to the castle is quite a climb on foot, but it is very nice to wander through those streets and find your way. Of course you can take a taxi or go with the dolmus. Then let yourself be taken all the way up and go back on foot. It is also possible to take the cable car  (Teleferik), you are then about halfway up the mountain, but you still have to climb quite a bit to get to the top. Here, excellent stairs have been constructed with here and there a place to catch your breath.
The development of tourism in the second half of the last century has given Alanya a new economic impulse

 

De tocht naar het kasteel is te voet een hele klim maar het is wel erg leuk om door die straatjes te dwalen en zo je weg te vinden. Natuurlijk kun je een taxi nemen of met de dolmus gaan. Laat je dan helemaal naar boven brengen en ga te voet terug. Ook is het mogelijk om met de kabelbaan (Teleferik) te gaan je bent dan ongeveer halverwege de berg maar moet nog wel een flink eind klimmen om helemaal boven te komen. Hier zijn wel prima trappen aangelegd met hier en daar een plek om even op adem te komen.
De ontwikkeling van het toerisme in de tweede helft van de vorige eeuw heeft Alanya een nieuwe economische impuls gegeven

Cleopatra beach
With the cable car (Teleferik) to the top
East beach / Keykubat

To view the inner castle, an entrance fee must be paid.  Om het binnenkasteel te mogen bekijken moet entree worden betaald.

Just wander through all those small streets.
Gewoon heerlijk ronddwalen door al die kleine straatjes.

From the harbor, take a boat trip of about an hour around the peninsula and enjoy the castle from the water.
Maak vanuit de haven een boottocht van een ongeveer uur rondom het schiereiland en geniet vanaf het water van de burcht.